Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie

ul. Okólna 19, 08-530 Dęblin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w DĘBLINIE

Załącznik Nr 4 do Regulaminu
|korzystania z MBP w Dęblinie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w DĘBLINIE

 1. Korzystanie z komputerów znajdujących się w sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Dęblinie przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki na zasadach określonych      w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik wyrażający wolę korzystania z Czytelni Internetowej jest obowiązany przeczytać Regulamin i stosować się do zapisów w nim zawartych.
 3. Czytelnia Internetowa jest czynna od godz. 11 do czasu zamknięcia Biblioteki, przy czym wszystkie komputery wyłącza się na 10 minut przed planowanym zamknięciem placówki.
 4. Wyszukiwanie internetowe powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym      i naukowym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Zabrania się wykorzystywania go do celów sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz udostępniania materiałów pornograficznych.
 5. Czas korzystania z Internetu jest ograniczony do 60 minut z możliwością przedłużenia, wyłącznie za zgodą Bibliotekarza. W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może przyznać Użytkownikowi większą ilość czasu (pisanie pracy magisterskiej, praca naukowa itp.). O takiej potrzebie należy poinformować Bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy.
 6. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach oraz za zgodą pracownika Biblioteki przy stanowisku może przebywać Użytkownik wraz z osobą towarzyszącą.
 7. Każdorazowe udostępnienie komputera i Internetu wpisywane jest przez Bibliotekarza do rejestru i potwierdzane podpisem użytkownika.
 8. Wpis obejmuje:
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • dokładne określenie czasu korzystania z danego komputera.
 1. Postanowienie to nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych, a wpis wykorzystywany jest do celów statystyki bibliotecznej.
 2. Użytkownik zajmuje komputer przypisany mu przez Bibliotekarza podczas zapisu.
 3. Bibliotekarze w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.
 4. Bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez Użytkownika podczas pracy przy komputerze. Jeżeli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem bądź inne czynności niepożądane ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.
 6. Korzystanie z dostępu do Internetu ogranicza się do przeglądania zasobów sieci WWW przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera.
 7. Wyniki pracy można zapisać na pendrivie lub wydrukować. Wydruki i kopie są wykonywane przy stanowisku komputerowym Nr 8 oznaczonym napisem „Z tego komputera można drukować”.
 8. Korzystanie z usługi drukowania i skanowania jest płatne zgodnie z cennikiem usług stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. Skanowaniu i kserowaniu podlegają wyłącznie materiały pochodzące ze zbiorów własnych biblioteki.
 10. Czynności drukowania, skanowania i kserowania wykonuje wyłącznie bibliotekarz.
 11. Użytkownik może korzystać w Bibliotece z własnego komputera zasilanego baterią (nie może korzystać z bibliotecznych gniazd sieciowych i elektrycznych).
 12. Korzystający z komputerów i Internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości
  z zakresu obsługi systemu operacyjnego WINDOWS oraz umiejętność korzystania
  z przeglądarki internetowej. Biblioteka nie przeprowadza szkoleń w zakresie
  ww. zagadnień.
 13. Przed zakończeniem sesji Użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach (pendrive, CD-ROM). Informacje niezapisane bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
 14. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu
  do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w komputerach nośniki danych.
 15. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom:
 • nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie,
 • które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników biblioteki,
 • wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem lub przykrym zapachem,
 • osoby zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
 • osoby używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.

 1. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania
  z telefonów komórkowych. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów
  i artykułów spożywczych
  . Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać
  na holu biblioteki.

 

 1. Niedozwolone jest:
 • wszelkie działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,
 • wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
 • łamanie zabezpieczeń systemu,
 • samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego
  i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych,
 • ładowanie własnych sprzętów elektronicznych (np. telefon komórkowy i inne)                  w gniazdach elektrycznych znajdujących się w Czytelni Internetowej.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na sprzęcie będącym własnością Biblioteki oraz spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią.
 2. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza
  o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia
  . Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 3. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz, a Użytkownik może się od niej odwołać do Dyrektora MBP.
 4. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone
  w regulaminie.
 5. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie.
 6. Biblioteka zastrzega sobie prawo do czasowego odmówienia dostępu do Czytelni
  i Komputerów w przypadku organizowania uroczystości ograniczających taki dostęp.
 7. Cennik, jako załącznik, stanowi integralną część Regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

CENNIK

skanowanie

1 strona

1,50 zł

wydruk A4 czarno-biały

1 strona

0,50 zł

wydruk A4 kolorowy

1 strona

1,00 zł

wydruk A3 czarno-biały

1 strona

1,00 zł

wydruk A3 kolorowy

1 strona

2,00 zł

ksero czarne jednostronne A4

1 strona

0,40 zł

ksero czarne dwustronne A4

1 strona

0,70 zł

ksero czarne jednostronne A3

1 strona

0,80 zł

ksero czarne dwustronne A3

1 strona

1,40 zł

ksero kolorowe A4

1 strona

1,50 zł

ksero kolorowe A3

1 strona

3,00 zł

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 165
Utworzono dnia: 31.05.2017

Historia publikacji

 • 31.05.2017 13:15, Administrator
  Edycja strony: REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w DĘBLINIE
 • 31.05.2017 13:14, Administrator
  Edycja strony: REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w DĘBLINIE
 • 31.05.2017 13:14, Administrator
  Edycja strony: REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w DĘBLINIE