Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie

ul. Okólna 19, 08-530 Dęblin

 

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 642)
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
 3. niniejszego statutu, aktu o utworzeniu oraz innych przepisów prawa.

§ 2

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Dęblin zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Biblioteka została powołana z dniem 01 stycznia 1989 r. Zarządzeniem Nr 1/89 Naczelnika Miasta Dęblina i w rejestrze instytucji kultury została wpisana  pod numerem 2/89.
 4. Biblioteka używa skróconej nazwy „MBP w Dęblinie”.

§ 3

 1. Biblioteka prowadzi działalność na terenie Gminy Miasta Dęblin.
 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Dęblinie, przy ul. Okólnej 19.

§ 4

 1. Nadzór bezpośredni nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Dęblin.
 2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna
  w Rykach i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
  w Lublinie.

§ 5

 1. Biblioteka posługuje się pieczęcią podłużną, zawierającą nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu, dokładny adres siedziby, NIP oraz REGON:

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie

08-530 Dęblin ul. Okólna 19

tel. 81 883-00-69

NIP 716-24-48-941 REGON 432514859

 1. Biblioteka, do stemplowania księgozbioru, używa pieczęci owalnej z numerem inwentarzowym księgozbioru pośrodku i z napisem w otoku „Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie”.

Rozdział 2.

Cele i zadania Biblioteki

§ 6

 1. Działalność Biblioteki ma na celu zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych
  i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy  i kultury.
 2. Do zadań Biblioteki należy:
 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
 2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu           i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 3. organizowanie czytelnictwa oraz zapewnienie obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych;
 4. organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy
  i regionu;
 5. badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków finansowych;
 6. prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
 7. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej
  i popularyzatorskiej;
 8. tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych                                 i faktograficznych;
 9. zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych;
 10. współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz z innymi instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i edukacji oświatowo-kulturalnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 11. współpraca ze środowiskiem twórców i artystów oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury;
 12. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
 13. prowadzenie sprawozdawczości określonej przepisami prawa.

 

 

 

§ 7

 1. Biblioteka może prowadzić dodatkową działalność odpłatną na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
 1. organizacji spotkań literackich i wieczorów autorskich;
 2. organizacji wystaw artystycznych;
 3. organizacji innych odpłatnych imprez kulturalnych.
 1. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie     w celu finansowania działalności statutowej Biblioteki.
 2. Decyzja o podjęciu przez Bibliotekę określonego rodzaju działalności dodatkowej należy do Dyrektora Biblioteki.

Rozdział 3.

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 8

 1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Dęblin, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 9

 1. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:
 1. zarządzanie Biblioteką;
 2. dokonywanie w imieniu Biblioteki czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych;
 3. wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrz organizacyjnych Biblioteki;
 4. opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie informacji z ich wykonania;
 5. sporządzanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
 6. zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki, w tym funkcjonowania kontroli zarządczej;
 7. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem Biblioteki;
 8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biblioteki i jej filii.

 

 

§ 10

 1. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki i jej filii. Dyrektor dokonuje wobec pracowników wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Bibliotekę.
 2. Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich określają odpowiednie przepisy prawa.

§ 11

 1. Biblioteka wykonuje swoje działania w siedzibie głównej w Dęblinie przy ul. Okólnej 19.
 2. Poza siedzibą główną w ramach Biblioteki funkcjonują 3 filie biblioteczne: Filia Wiślana, Filia Rycice, Filia Masów.
 3. Do zakresu działania filii bibliotecznych należy wykonywanie zadań określonych
  w § 6 niniejszego Statutu.

§ 12

 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki oraz udostępniania zbiorów określają regulaminy wewnętrzne wprowadzone zarządzeniem Dyrektora.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 13

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r.                          o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, sporządzony zgodnie
  z przepisami ustawy o finansach publicznych i przedstawia go Organizatorowi.
 4. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Organizator.

 

§ 14

Źródłami finansowania Biblioteki są:

 1. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy;
 2. dotacje celowe z budżetu państwa;
 3.  przychody z pobieranych opłat;
 4.  przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
 5. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych;
 6.  inne źródła, w tym fundusze Unii Europejskiej.

§ 15

Za całość gospodarki finansowej Biblioteki odpowiada Dyrektor. Określone obowiązki                  z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości Dyrektor może powierzyć Głównemu Księgowemu Biblioteki.

§ 16

 1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje mieniem i środkami finansowymi z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych
  i rachunkowości, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Biblioteka gospodaruje środkami finansowymi przeznaczonymi na dostawy, usługi
  i roboty budowlane z zastosowaniem przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych.

§ 17

1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa Dyrektor Biblioteki przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Biblioteki.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 18

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Informacje

Liczba wyświetleń: 216
Utworzono dnia: 31.05.2017

Historia publikacji

 • 31.05.2017 13:06, Administrator
  Edycja strony: STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE
 • 31.05.2017 13:06, Administrator
  Edycja strony: STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE
 • 31.05.2017 13:05, Administrator
  Edycja strony: STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE