Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie

ul. Okólna 19, 08-530 Dęblin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2015          
Dyrektora Miejskiej Biblioteki
w Dęblinie z dnia 08.12.2015r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE

Regulamin korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dęblinie.

Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu 
i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 1

Ogólne zasady korzystania z biblioteki

 1. Z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie może korzystać każdy zainteresowany.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni, Czytelni oraz Czytelni Internetowej jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się:
  1. dobrowolnie podaje swoje dane osobowe,
  2. na karcie zapisu potwierdza podpisem znajomość niniejszego regulaminu,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych biblioteki oraz w celach statystycznych i naukowych.
 4. Potwierdzeniem zapisu jest karta biblioteczna, którą czytelnik ma obowiązek okazywać przy każdym korzystaniu z biblioteki i której nie wolno odstępować innym osobom. Karta biblioteczna musi być podpisana w obecności bibliotekarza w sposób czytelny.
 5. Za niepełnoletniego czytelnika dane osobowe podają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, którzy odpowiadają materialnie za wypożyczone materiały (przy zapisie osoby niepełnoletniej obecność rodzica lub opiekuna jest konieczna).
 6. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty, w wypadku jej zagubienia lub zniszczenia przez czytelnika, biblioteka pobiera opłatę zgodnie z Cennikiem usług i opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego regulaminu.
 7. Karta biblioteczna jest własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie.
 8. Konto czytelnicze zostaje anulowane, jeżeli czytelnik nie korzysta z biblioteki przez okres 5 lat. Przy ponownym zapisie może zostać uwzględniona poprzednio wydana karta biblioteczna.
 9. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić do biblioteki celem zablokowania konta. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę biblioteczną, do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.
 10. Konto czytelnicze otwarte na podstawie zobowiązania podlega prolongacie raz do roku.
 11. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.
 12. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna mająca siedzibę w Dęblinie, 08-530 przy ul. Okólnej 19.
 13. Użytkownik biblioteki ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także obowiązek informowania administratora o zachodzących zmianach.
 14. Gdy w domu użytkownika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z biblioteki.
 15. Przy wejściu do biblioteki okrycie wierzchnie, teczki, plecaki, torby i parasole należy złożyć w miejscu do tego przeznaczonym. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na wieszakach.
 16. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 17. W kąciku malucha mogą przebywać dzieci wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Biblioteka nie odpowiada za ewentualne wypadki dzieci pozostawionych bez opieki. Za szkody wyrządzone w placówce przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

§ 2

Zasady korzystania ze zbiorów

 1. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 2. W wypożyczalniach można wypożyczyć jednorazowo do 15 książek.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 4. Przed upływem tego czasu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych materiałów bibliotecznych na kolejne 30 dni, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. W szczególnych przypadkach na prośbę czytelnika okres wypożyczenia książek i ich ilość może być ustalony indywidualnie.
 6. Biblioteka może zażądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed terminem ustalonym w ust. 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 7. Czytelnik może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników za pośrednictwem Internetu lub bibliotekarza. Zamówienie jest ważne przez 5 dni od dnia zwrotu i w razie nieodebrania w terminie przechodzi do pierwszej oczekującej osoby.
 8. Wypożyczenia oraz zwroty wypożyczonych wcześniej materiałów bibliotecznych czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.
 9. Za przetrzymywanie książek i innych materiałów bibliotecznych ponad termin określony w § 2 ust. 2 system biblioteczny blokuje indywidualne konto czytelnika, a biblioteka pobiera opłaty od 1 książki za każdy tydzień po terminie zwrotu. Wysokość opłat reguluje cennik stanowiący załącznik nr 1.
 10. Za zgodą bibliotekarza czytelnik w zamian za odstąpienie od kary finansowej może dokonać zakupu książki lub książek w wysokości określonej przez bibliotekarza.
 11. Czytelnik może ponownie wypożyczyć książki po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec biblioteki.
 12. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych pokrywa koszty pisemnego upomnienia przesłanego listem zwykłym lub poleconym w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1.
 13. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów i uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem,    a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia ich uszkodzenia.
 3. Czytelnik może, za zgodą pracownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych, inne książki, nie mniejszej wartości, które będą przydatne w zbiorach biblioteki.
 1. Za zwrócenie książki bez kodu kreskowego będzie pobierana opłata w wysokości określonej w załączniku nr 1.

§ 4

Kaucje

 1. Czytelnicy nie będący stałymi mieszkańcami miasta Dęblin i powiatu ryckiego mogą korzystać z wypożyczalni, wpłacając jednorazową kaucję w wysokości określonej
  w załączniku nr 1.
 2. Za wypożyczenie książek szczególnie cennych pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości ustalonej każdorazowo przez pracownika wypożyczalni.
 3. Pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania     z usług biblioteki po okazaniu dowodu wpłaty.
 4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kwota kaucji jest przejmowana jako dochód własny instytucji.

§ 5

Zasady korzystania z oferty biblioteki 

 1. W razie braku w zbiorach biblioteki poszukiwanych materiałów użytkownik ma prawo otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana pozycja.
 2. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Zasady korzystania z tej formy udostępniania określa Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o materiałach bibliotecznych, pomaga w ich doborze, korzystaniu z bibliografii, katalogów, baz danych oraz wydawnictw informacyjnych, także dostępnych w Internecie.
 5. Szczególnie cenne materiały dostępne w bibliotece tylko w jednym egzemplarzu oraz prasa bieżąca udostępniane są wyłącznie na miejscu zgodnie z Regulaminem korzystania z Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 6. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne i odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Czytelni internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 7. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z oferty zajęć edukacyjnych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez bibliotekę na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie zawartym w załączniku nr 5.

§ 6

Usługa „Książka do domu”

 1. Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać osoby starsze, chore lub niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Dęblina, które wypełniły kartę zobowiązania.
 2. Chęć skorzystania z usługi „Książka do domu” należy zgłosić w bibliotece usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.
 3. Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze i wolontariusze.
 4. Czytelnicy korzystający z usługi „Książka do domu” wypożyczają zbiory MBP
  na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 7

Skargi, wnioski i pochwały

Ewentualne skargi, wnioski czy pochwały czytelnicy mogą wpisywać do „Książki skarg i wniosków i pochwał” dostępnej w każdej placówce.

§ 8

Przepisy końcowe

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania mediów i pozostałego mienia MBP oraz do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika nie stosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny. W drastycznych przypadkach bibliotekarz może wezwać policję.
 3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,     a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa
  do korzystania z usług MBP. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 4. Wszelkie wpłaty pieniężne dokonywane w bibliotece stanowią dochody własne biblioteki, są wpłacane na konto biblioteki i mogą być wydatkowane na działalność statutową. Czytelnik otrzymuje potwierdzenie dokonania czynności na dowodzie wpłaty.
 5. MBP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 6. Dyrektor MBP ma prawo zamknąć na określony czas filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 7. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie internetowej biblioteki – www.naszabiblioteka.deblin.com – oraz w poszczególnych placówkach w sposób ogólnie przyjęty.
 8. W przypadku zmian Regulaminu zostaną one opublikowane na stronie internetowej biblioteki i wywieszone we wszystkich placówkach, przed dniem wejścia w życie tych zmian. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników
  z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej biblioteki.
 9. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu jest równoznaczny
  z rezygnacją z korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.
 10. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie, ul. Okólna 19
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1stycznia 2016 r.

 

 

Dyrektor MBP w Dęblinie
Mgr Jolanta Karwowska

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
korzystania z  MBP w Dęblinie

Cennik usług i opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie

Lp.

Usługa

Cena

1.

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej

3,00 zł

2.

Kara za przetrzymywanie książek

1,00 zł/tydzień za 1 książkę

3.

Kara za zwrócenie książki bez kodu kreskowego

1,00 zł za 1 kod

4.

Kaucja za 1 książkę

20,00 zł

5.

Kaucja za 3 książki

50,00 zł

6.

Upomnienie wysłane listem zwykłym

2,00 zł

7.

Upomnienie wysłane listem poleconym

5,00 zł

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 145
Utworzono dnia: 31.05.2017

Historia publikacji

 • 31.05.2017 13:11, Administrator
  Edycja strony: REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE
 • 31.05.2017 13:09, Administrator
  Edycja strony: REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE
 • 31.05.2017 13:09, Administrator
  Edycja strony: REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE